Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds kwatermistrzowsko – technicznych

Ogłoszenie o naborze nr 61090 z dnia 13 lutego 2020 r.

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista do spraw: kwatermistrzowsko-technicznych Wydział kwatermistrzowsko-techniczny

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Wałbrzych

ADRES URZĘDU:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

WARUNKI PRACY:
praca w siedzibie Urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie; budynek nie posiada windy oraz udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwe wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ:
·     prowadzenie spraw z zakresu gospodarki paliwowej
·   analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych oraz sporządzanie planów zakupów
·     prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy
·    utrzymanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów, sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz pozostałych sprzętów
·     dokonywanie zakupów sprzętu, materiałów i urządzeń na potrzeby Komendy i jednostek ratowniczo-gaśniczych
·     prowadzenie spraw z zakresu umundurowania i pomocy mieszkaniowej strażaków
·     terminowe prowadzenie przeglądów i obsługi technicznej pojazdów i sprzętu,
·     prowadzenie gospodarki transportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
·     bieżące prowadzenie rejestrów i ewidencji w systemie komputerowym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
·     Wykształcenie: średnie
·    doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w obszarze logistyki lub w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
·     prawo jazdy kat. B,
·  umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność, znajomość obsługi urządzeń biurowych, terminowość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, biegła znajomość obsługi EXCEL
·    Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
·     Korzystanie z pełni praw publicznych
·     Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
•    znajomość przepisów ustawy o PSP i aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie wykonywanych zadań
•    dobra organizacja pracy
•    znajomość nazewnictwa specjalistycznego z zakresu ochrony PPOŻ
•    znajomość przepisów o ruchu drogowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
•    CV i list motywacyjny
•    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
•   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
•    kserokopia prawa jazdy
•    Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
•    W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
•    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
•    Dokumenty należy złożyć do: 24 lutego 2020 r.
•    Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
•    Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 20
58-306 Wałbrzych
Sekretariat (I piętro)

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
•    Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, (58-306Wałbrzych, ul. Ogrodowa 20, tel. 74 887 72 00, fax. 74 887 72 91, e-mail: sekretariat@straz.walbrzych.pl).
•    Kontakt do inspektora ochrony danych: 50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 21 44 ,e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
•    Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
•    Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
•    Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
•    Uprawnienia:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.    prawo do usunięcia danych osobowych;
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

•    Podstawa prawna przetwarzania danych:
1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2.    art. 22: Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
•    Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
•    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje na temat naboru można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie lub pod numerem telefonu 74 8877207. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. W ciągu 3 -miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, tj. testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku małego zainteresowania ofertą, tj. małej ilości złożonych aplikacji zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od testu wiedzy. Informacja o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania będzie przekazywana telefonicznie lub mailowo.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – 2600,00 plus dodatek z tytułu wysługi lat – max 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
Przewidywany termin zatrudnienia – 01.03.2020r.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieraniem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej – w załączniku

Nabór otwarty dla cudzoziemców
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
•    są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,
•    ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.